image

具体基于BIMFACE的API讲

//增加模型选中的监听事件

viewer.addEventListener(Glodon.Bimface.Viewer.Viewer3DEvent.ComponentsSelectionChanged,adddraw);

//自定义一个回调函数

function adddraw(componentData){

console.log(componentData);
}

//移除选中构件的监听事件,把自定义的回调函数传进去

function deletedraw(){

viewer.removeEventListener(Glodon.Bimface.Viewer.Viewer3DEvent.ComponentsSelectionChanged,adddraw)
viewer.render();
}

必须要把具体的监听函数单独写出来

监听事件是观察者模式,这是要告诉事件发布者,监听事件触发的时候,不要调用之前注册的那个回调函数了