JavaScript SDK版本3.6.272

2024-01-24

三维模型
 • 优化了线框显示,展示了更好的抗锯齿效果,使模型更加清晰。
 • 优化了调色与打光,优化了暗色显示过深的问题。
 • DGN格式新增构件嵌套关系的解析能力,可还原多层级嵌套元素。
 • 优化了模型快照功能,配置相关参数后,快照中将包含测量、批注、标签、剖面等内容。
//设置模型快照背景色,支持包含标记内容
let option = {
       backgroundColor: new Glodon.Web.Graphics.Color(255, 255, 255, 0),
       enableMarks: true,
      };
//创建模型快照
viewer3D.createSnapshotAsync(option, function (img) {
    let image = new Image();
    image.src = img;
    document.body.appendChild(image);
   })
服务端API